Ezoterika. Jos kryptys+15 ЛУЧШИХ КНИГ ПО ЭЗОТЕРИКЕ И МИСТИЧЕСКОЙ СУТИ ЧЕЛОВЕКА

Ezoterika. Jos kryptys+15 ЛУЧШИХ КНИГ ПО ЭЗОТЕРИКЕ И МИСТИЧЕСКОЙ СУТИ ЧЕЛОВЕКА

Ezoterika – ezoterinių pažiūrų, nuostatų laikymasis, t. p. ezoterinis žinojimas;
žodis kilęs iš graikų kalbos ἐσωτερικός (esôterikos), kaip žodžio ἔσω (esô), „vidinis“, išvestinė sąvoka, reiškianti „susijęs su tuo, kas yra viduje, kas yra slapta, mistiška“. Priešingą reikšmę turi sąvokos egzoterinis, egzoteriškas, t. y. išoriškas, atviras.

Ezoterinės žinios pagal pirminę reikšmę yra prieinamos tik siauram pašvęstųjų, inicijuotųjų ratui arba specialiai apmokytiems asmenims. Ezoterinės veiklos dalykai ir objektai bendrai yra vadinami ezoterika. Kasdienėje kalboje šiuo žodžiu (ezoterika) dažnai vadinama ir pati ezoterinė veikla, ezoterizmas.
Bendru atveju ezoterinės žinios laikomos vertingomis žmogaus dvasinei raidai, nors dažniausiai jos būna nepagrįstos moksline prasme ir mokslininkų paprastai nelaikomos autoritetingomis, vadinamos pseudomokslu. Ezoterinis žinojimas daugiau yra siejamas su mistiniu, mitologiniu pažinimu.
Šiais laikais Ezoterizmas, ezoteriškumas vis dar kartais reiškia reikalavimą būti pašvęstam (inicijuotam) į nagrinėjamą sritį. Tačiau dabartiniame Vakarų pasaulyje ezoterizmas naudojamas ne vien mistinio žinojimo ar slaptųjų praktikų prasme, tačiau neformaliai pasidarė bendras terminas Naujojo amžiaus (New age) judėjimui.
Pagrindinės šiuo terminu nusakomos veiklos sritys – parapsichologija ir gretimos jai disciplinos, Numerologija, Astrologija, magija ir įvairūs kiti , Naujojo amžiaus metafizika. Kartais perkeltine prasme taip gali būti pavadintos netgi mokslinės sunkiai suvokiamos žinios, pavyzdžiui, iš teorinės fizikos ar visatos kilmės teorijos.


Ezoterika skirstoma į tokias kryptis kaip:
1. Dvasinė ezoterika
2. Mokslinė ezoterika
3. Praktinė-okultinė ezoterika

Trumpai apžvelgsiu kiekvieną iš jų:
DVASINĖ EZOTERIKA-tai retas energetinis lygmuo. Taip yra todėl, kad tik maža dalis žmonių turi teisingų Dvasinių žinių.
Dvasinė ezoterika turi ir keletą krypčių:
- astralinės kelionės
- alchemija
- metafizika
- filosofija

Astraliniai keliautojai pirmiausiai yra genealūs žmonės. Astralinė kelionė-tai žmogaus sugebėjimas išeiti už fizinio kūno ribų į astralinį pasaulį, keliauti kur patinka, nuskaityti įvairią informaciją.
Alchemikai -tai praktikai, žmonės kurie sugebėdavo magijos pagalba bet kokį daiktą padaryti stebuklingu, gebėjo valdyti ne materiją kaip šiuolaikiniai chemikai, jie valdė eterį už materijos pasaulio ribų. Jeigu jūs eteriniame lauke ką nors pakeisite fizinė materija pasikeis savaime, alchemikai kūrė magiškus dirbinius.
Metafizikai-tai mokslininkai ezoterikai,tai tokie mokslininkai kurie geba nuskaityti informaciją iš aukštesnio lauko.
Filosofija-pats pradinis, bazinis,įvadinis lygis ir iš esmės bet kuris žmogus gali filosofuoti, mąstyti, kadangi jis informaciją gauna iš informacinio lauko, sakoma kad filosofija visų mokslų karalienė.
MOKSLINĖ EZOTERIKA-apima tokias kryptis kaip:
- numerologija
- astrologija
- chirologija
- veidoskaita

- simbologija [kortos,runos,akmenys ir kt.]
- klasikinė matrica - gydūnai,alternatyvi medicina
PRAKTINĖ-OKULTINĖ EZOTERIKA-apima tokias kryptis kaip:
- šamanizmas
- burtininkavimas
- magija

Šamanizmas-tai bendravimas su Dvasiomis kaip protėvių Dvasios, žmogaus Dvasia, bendravimas per regresinę hipnozę su įvairiomis aukštesniųjų jėgų Dvasiomis, gamtos Dvasiomis, su stichijomis.
Burtininkavimas- bendravimas su tamsos pasauliu
Magija-tai bendravimas su šviesos pasauliu.
Žinoma čia pateikta tik trumpa informacija, apie ezoteriką yra daugybė žinių taigi šiam kartui tiek.
Ezoterinė Psichologija

Ezoterika. Jos kryptys+15 ЛУЧШИХ КНИГ ПО ЭЗОТЕРИКЕ И МИСТИЧЕСКОЙ СУТИ ЧЕЛОВЕКА

Простыми словами, эзотерика – это наука, которая в первую очередь изучает и применяет на практике духовные законы. Эзотерика это инструмент, который дает возможность исцелиться (выздороветь душой и телом).

Совокупность знаний высшего порядка или эзотерика доступна лишь тем, кто достиг определенного уровня саморазвития. Духовные миры не подвластны неподготовленному человеку. Они могут ему навредить и даже убить. Получать тайные знания надо постепенно, по мере движения к совершенству.

Эзотерика расширяет:

✔1. Сознание;

✔2. Открывает каналы связи с тонкими мирами;

✔3.Пробуждает внутренние способности прошлых\воплощений,среди них-дар внутренней алхимии-способность нейтрализовать и трансформировать деструктивно.Пробуждает внутренний божественный потенциал и Дает возможность развить сверхъестественные способности.


Тот, кто наделен тайным знанием и живет согласно космическим законам, помогает не только себе, но и своему роду, человечеству в целом. Он получает неограниченные возможности в развитии. Однако духовные силы не могут быть направлены на завоевание власти, заговоры, войны и революции.

Только эзотерика может помочь понять истинные пути развития свободной личности, не связанной заблуждениями и стереотипами материального мира.Почему людей интересует все непознанное?

Человеческая жизнь полна невзгод, болезней, несчастий. Мы привыкли принимать невезение как неизбежное зло. И вдруг оказывается, что несчастья вовсе не обязательный атрибут жизни, а следствие допущенных ошибок. Стоит лишь избавиться от пороков, дурных привычек, перестать обвинять судьбу, родных и заняться совершенствованием самого себя, и все изменится.

Эзотерика это то, что дает человеку надежду, раскрывает возможности и способности. Кроме того, все неизведанное, загадочное увлекает и волнует воображение. Правда, прикоснуться к эзотерическим знаниям дано не всем.

Кто отрицает тайные знания?


Атеисты не считают эзотерику наукой. Отрицая все сверхъестественное, не принимая во внимание роль Творца, они сами не могут объяснить происхождение жизни, существование разума.

Вторят им скептики, обвиняющие носителей духовных знаний в обмане и мошенничестве. Основанием для подобных утверждений является излишнее внимание СМИ к оккультным наукам, колдовству и гаданиям. Действительно, появилось большое количество шарлатанов и обманщиков, выдающих себя за колдунов, целителей, экстрасенсов. Подобные личности во все времена наживались за счет доверчивых людей, они не имеют отношения к настоящим духовным практикам.Понятие о счастье


Большинство людей мечтает об удачной карьере, больших деньгах, любви, физическом здоровье. В этом нет ничего плохого, если достижения не становятся целью в жизни. Цель духовного развития – счастье – не может быть материальным. Только божественное чувство Любви дает радость, энергию, здоровье души и тела. Материальные достижения вторичны и не должны заслонять истинных ценностей. В единении с божественной энергией нет разрушения, горя, но есть творчество, радость и счастье наслаждения жизнью.

Чем занимается эзотерика?

Задачи духовной науки разнообразны. Познание неизведанного помогает представить истинную картину устройства мира, раскрывает бесконечные возможности человека. Усваивая тайные знания, можно исправить ошибки, достичь высокого уровня в труде, творчестве, стать более совершенным.

Эзотерика объясняет наличие души, находит взаимодействие с тонким миром, учит жить по законам Вселенной. Духовные знания избавляют от страха, заблуждений, пороков и болезней. В процессе саморазвития человек отказывается от всего ненужного, становится свободным, независимым от внешних воздействий.

Религия и эзотерика

Наука о тайных знаниях не противоречит религии. Существование Творца лежит в основе той и другой. Вера дает надежду на будущее, устойчивость в материальном мире. Достаточно читать священные книги, молитвы, где даны готовые догмы, правила, которым необходимо следовать.

Эзотерика же учит думать, ощущать духовный мир. Человек должен пройти собственный путь развития, осознать ошибки, найти предназначение в жизни. Религия же не признает права на выбор, предлагая идти проторенной дорогой. К тому же, священнослужители заботятся о сохранности своей паствы. Эзотерика же предоставляет свободу, возможность каждому достичь совершенства. Поэтому религиозные деятели не признают тайных знаний, выступают против их изучения и применения.Наука и эзотерика

Научные открытия служат развитию человеческой цивилизации, играют важную роль в жизни общества. Однако ученые используют данные материального мира, которые можно ощутить человеческими чувствами: зрением, слухом, обонянием, осязанием. Но душа неподвластна органам чувств, ее существование не поддается изучению научными методами.

Врач может успешно лечить болезни, но не видит причины ее возникновения. Он исцеляет тело, не подозревая, что помощь нужна душе пациента, чтобы исправить ошибки в мировоззрении и поведении. Боль уйдет, если человек сделает правильные выводы.

Наука не способна сделать человека здоровым, подарить ему счастье. Связь с духовным миром устанавливает только эзотерика. Она лечит душу, дает силу, возможности, помогает найти выход из любой сложной ситуации.

Носители духовных знаний не отрицают ценности открытий материального мира. Истинные ученые используют интуицию, сновидения, тайные знаки в своих открытиях. То есть, наука и эзотерика могут сосуществовать параллельно друг другу.

Психология и тайные знания

З. Фрейд не признавал науки о душе, считал эзотерические знания следствием психического расстройства. Его теория, как и вся прежняя психология, основывалась на данных физического уровня. Но помочь людям в преодолении страхов, в социализации, в решении проблем взаимоотношений без знаний о душе невозможно. Тем не менее, часть специалистов придерживается традиционных установок, и не использует эзотерические практики в своей деятельности.

Однако современная психология не сможет развиваться без представления о душе, знания кармических законов. Поэтому все большее число психологов овладевает духовными науками, используя их в работе. Применение знаний о душе помогает достичь высоких результатов в преодолении психологических проблем.....

Источники: https://avisi.ru/ezoterika-eto-chto-takoe-prostymi...


15 ЛУЧШИХ КНИГ ПО ЭЗОТЕРИКЕ И МИСТИЧЕСКОЙ СУТИ ЧЕЛОВЕКА
Даже само слово «эзотерика» многих пугает, настораживает, раздражает. Особенно религиозных фанатиков. Но эзотерика манит и увлекает, поскольку эта модная сегодня, но очень древняя культура – просто восприятие реальности под иным углом зрения. Просто выход за рамки «можно – нельзя, хорошо – плохо» и т.д. Кто-то молчит о своих, отличных от других взглядах на вещи, дабы не привлекать к себе внимания. А кто-то даже пишет о них, не видя в этом «ничего такого». И правильно делает!

1. «Тайная [оккультная] философия», Агриппа Неттесгеймский

В разговоре об эзотерической литературе просто невозможно обойти стороной произведение Агриппы Неттесгеймского (настоящее имя: Генрих Корнелиус Неттесгеймский). Его труд «Тайная [оккультная] философия» произвел неизгладимое впечатление на таролога Элифаса Леви, который и ввел термин «оккультизм» в широкое употребление. Живший во Франции на рубеже XV-XVI веков (в благодатную эпоху Ренессанса, когда грань между мистикой и наукой была едва уловимой), Агриппа сменил немало профессий и много путешествовал, приобретя уникальный опыт. Эксцентричный гений нажил немало врагов среди сторонников церкви из-за своих едких замечаний и теорий, в которых фанатикам виделась ересь. Избежав жестокого преследования лишь благодаря протекции верных друзей, Агриппа удалился на покой, создав известный трактат «Тайная философия». В нем он рассматривает саму суть магии, а также ее значение в материальном мире как связующего звена. В частности автор объясняет влияние знаков зодиака на судьбу человека, а так же знакомит читателя со свойствами различных ядов и мазей, поясняя способы их применения как волшебных зелий, дающих власть над другими. Внимание! Следует учитывать, что в оккультной литературе нередко содержится информация, противоречащая этическим нормам. Изготовление и применение приворотного либо отравляющего зелья является аморальным поступком, принижающим других людей. Так же не следует увлекаться приготовлением лечебных эликсиров (какими бы благими ни были намерения). Вне зависимости от вашей веры или неверия в магию, растения и прочие ингредиенты подобных снадобий могут быть опасными для здоровья. Такого рода сведения следует воспринимать исключительно с ознакомительной целью, а не как инструкцию к действиям.

2. «Искусство сновидений», Карлос Кастанеда
Карлос Кастанеда родился в Перу и получил всемирную известность благодаря своим трудам в области оккультных знаний. Его книги быстро стали бестселлерами и по сей день занимают почетные места в списках литературы, обязательной к прочтению для желающих познать тайны эзотерики. Омар Хайям когда-то написал такие строки: В этом мире на каждом шагу западня. Я по собственной воле не прожил и дня. В небесах без меня принимают решенья, А потом бунтарем называют меня...
Удивительно точные и печальные слова, описывающие нашу жизнь, не правда ли? Бьюсь об заклад, каждый из нас хотя бы раз мечтал оказаться во вселенной, где абсолютно все события зависят от нашей воли. Ах, если бы наука или какая-нибудь волшебная палочка могли подарить нам возможность творить собственную реальность. Погодите… Матушка Природа уже наградила нас такой способностью! Сновидение – вот дивный мир, в котором (если чуточку постараться) могут сбыться любые желания. Одной из самых популярных тем в оккультизме является понятие «сновидения» и умения контролировать сны, извлекая из них полезную информацию. Современные ученые исследовали всего лишь «верхушку айсберга», до конца не осознав истинный смысл человеческих снов. Одни сны наполняют нас счастьем, даря заряд энергии на весь день, другие помогают разложить по полочкам насущные проблемы и найти решение важной задачи. А ведь есть еще и ночные кошмары – жуткие видения, от которых среди ночи просыпаешься в холодном поту, судорожный крик застревает в горле, а сердце вот-вот вырвется из груди. Практически все люди видят сны. Научиться ими управлять, став абсолютными хозяевами своей жизни во сне – мечта многих. Потому в нашей подборке мы решили упомянуть девятую книгу Кастанеды из цикла учений дона Хуана – индейского шамана, который делился с Карлосом своими уникальными знаниями. Содержание книги выстроено в виде увлекательного диалога между Кастанедой и его наставником-шаманом. В «Искусстве сновидений» содержатся детальные инструкции для достижения особого психического состояния, граничащего со сном и бодрствованием. Речь об «осознанных сновидениях», при которых человек способен менять сюжет своего сна по собственной воле.

3. «Держава света», Николай Рерих Николай Константинович Рерих – один из немногих необычайно одаренных людей, чье имя является знаковым в совершенно, казалось бы, разных областях. Рерих был известным путешественником, археологом, писателем, художником и философом-мистиком. Много лет этот талантливый русский ученый (гонимый советскими властями) провел на Востоке, где приобщился к древним учениям. Немаловажно отметить, что картины Рериха многим помогают во время медитаций. Написанные им небеса и горы (переливающиеся нежными оттенками лилового, прохладной сиренью и жаркими огненными цветами) помогают созерцателю проникнуться чем-то возвышенным, чистым, потусторонним. Читать отрывок В эзотерическом сборнике «Держава света» нет волшебных заговоров, сулящих злато или любовь красавиц. Это высоко духовное произведение, взращивающее в читателе стремление очистить свой разум от злых помыслов, открыв сердце перед Светом и Добром. Вас ждут мудрые размышления о человеческой душе и значении культуры в нашей жизни. «Держава света»– это удивительное и чарующее слияние традиций Запада и Востока.

4. «Осознанность. Ключи к жизни в душевном равновесии», Ошо Раджниш Ошо
– духовный лидер Индии, вдохновитель, проповедник, мистик, просветленный. Настоящее имя автора — Ча́ндра Мо́хан Дже́ин, но во всем мире он известен больше как Ошо Раджниш. Основной причиной абсолютно всех проблем человека (особенно западного) Ошо считает наше сонное состояние, длящееся на протяжении всей жизни. Буквально, мы спим даже когда бодрствуем. И это непротиворечие.
Вот вы можете вспомнить, что вы делали 5-10 минут назад?
Не говоря уже о днях и месяцах. Мы проживаем свою жизнь, спя, в независимости от того, что делаем. Поэтому целые десятилетия нашего существования превращаются в мгновения. Читать отрывок Ничего особенного в своем труде индийский гуру не предлагает. Он лишь взывает к тому, чтобы мы проснулись.

Что это значит?


А то, чтобы каждое малейшее наше действие мы делали осознанно. Чтобы осознавали каждую свою мысль и слово. По сути чтобы мы пребывали в состоянии «здесь и сейчас». Не ново, но действенно. Если кто-то думает, что это легко, он ошибается. Автор говорит, что если удастся удержать концентрацию хотя бы на одну минуту – то можно себя поздравить. Это уже победа! Книга написана очень понятным и мягким языком, поэтому любой читатель освоит ее легко и быстро.

5. «Трансерфинг реальности», Вадим Зеланд
Трансерфинг – это новая техника управления событиями в жизни так, как нужно вам. Автор уверяет, что с ее помощью можно совершать невозможное. И предлагает по-другому взглянуть на реальность на основе особой модели разных вариантов. Читать отрывок Трансерфинг – это путь мага, которым в принципе является каждый человек, просто не знает об этом. Узнайте с помощью данной техники, что вы – маг своей жизни. Откройте в себе доселе неведомые возможности. Сделайте свою реальность такой, о которой вы всегда мечтали!

6. «Хохот Шамана», Владимир Серкин

Высокопрофессиональный, но необычный психолог В. Серкин назван почитателями его творчества русским Кастанедой. Главным героем своей книги Владимир сделал Шамана. Хотя между строк явно читается, что автор взял своего героя не с «потолка», а сам имеет отношение к шаманским практикам. Читать отрывок Впрочем, конкретных техник в книге искать не стоит. Это скорее завораживающая история о шаманских чудесах. Ведь именно Шаман, то есть человек и все другие живые существа, созидают этот мир. По этой же причине Шаман считает, что любому человеку под силу вспомнить свой прошлый жизненный опыт. Он же его творил сам!

7. «Беседа с Богом. Новые откровения», Нил Доналд Уолш


Эта книга в некотором роде перекликается с книгой Уолша «Единение с Богом». В «Беседах» автор дает новые толкования десяти иллюзий человека. А также поднимает вопрос наших заблуждений о Боге и жизни в целом. Информация, поданная в этом труде автором, может поменять мироощущение или даже перевернуть мировоззрение.

8. «Исцели свою жизнь», Луиза Л. Хей
Всемирно известный психолог, Луиза Хей, исцелилась от рака не столько благодаря медицине, сколько с помощью работы со своим сознанием. Впрочем, вклад современной науки было бы несправедливо опровергать. Тем не менее, своим опытом она мотивирует людей позитивно мыслить и научиться любить себя и принимать таким как есть. Это не только поможет в борьбе с любыми болезнями, но и позволит решить жизненные проблемы.
Автор дает в книге практические рекомендации, которые уже помогли миллионам людей во всем мире. Здесь вы найдете аффирмации (положительные утверждения) для преодоления множества заболеваний. Также Л. Хей раскрывает причины проблем с необычной точки зрения, которые, по ее мнению, лежат в нашем сознании. Вот и нужно дать позитивный толчок сознанию, чтобы оно само решало задачи. А человеческое сознание это может!

9. «Хакеры Сновидений», Андрей Реутов

Андрей Реутов - литературный псевдоним Антона Медведева, чьи труды совмещают в себе элементы эзотерики и научной фантастики. Читателю, бесспорно, непросто будет отделить правдивость от красивой писательской выдумки. Тем не менее, окунуться в мир фантазий бывает увлекательно даже заядлым скептикам. Читать отрывок Хакеры сновидений – это группа российских исследователей, которые скрывали свои изыскания. Говорят, что книга основана на реальных событиях, так как сам автор состоял в этой группе. Цель этих хакеров – создание новой традиции сновидящих. Сам сюжет произведения напоминает «разборки в крутых 90-х» между преступными группировками. Реутов дает в этом труде магические техники. А вот работают они или нет – проверьте сами. Если сработают, поделитесь своими изысканиями.

10. «Посланник. Правдивая история про любовь»,
Клаус Дж

. Джоул Автор уверяет, что в своей книге он раскрывает неожиданный секрет любви. Ничего подобного вы ранее не читали. Любовь мы всегда рассматривали как чувство, но на самом деле это настоящий «перпетум мобиле» — источник энергии, из которого можно черпать невероятные силы. Вы можете найти путь к этому бесконечному источнику. Впрочем, что ты отдаешь в мир, то и получаешь взамен. Читать отрывок Данная книга стала бестселлером и какое-то время бурно обсуждалась многими поклонниками трансферинга реальности. Если вкратце, то главный урок книги в том, чтобы научиться просто радоваться жизни во всех ее проявлениях, не закрывая сердце добру, а глаза не зашоривая негативным мышлением

. 11. «Улыбнись, пока не поздно! Позитивная психология для повседневной жизни», Александр и Юлия Свияш

\ В последнее время неустанно идут дебаты о том, что полезнее для психики и высокой эффективности в жизни: оптимизм, реализм или пессимизм. Единого мнения нет - каждому свое. Однако общечеловеческое стремление к счастью делает популярными люые книги, обучающие позитивному мышлению. И данный бестселлер не стал исключением. Читать отрывок Книга являет собою настоящий клад для тех, кто действительно хочет изменить свою жизнь. Авторы не только интересно и доступно излагают материал, но и дают пошаговые практические инструкции. Уделяя в день всего от 20 минут времени, вы сможете: разбираться в причинах своих поступков и поступков других людей; поменять отношение к происходящему и перестать беспокоиться; изменить свои привычки и даже нежелательные для вас черты характера. А если вы хотите стать счастливее прямо сейчас, то загляните в эту статью, в которой найдете перечень полезных правил тех, кто умеет радоваться жизни.

12. «Путь мирного воина», Дэн Миллмэн Автор – американский легкоатлет, чемпион по прыжкам на батуте. Ныне – тренер по боевым искусствам, профессор университета, философ. Эта вдохновляющая книга, переведенная на 30 языков мира, преобразила жизни миллионов людей. Она побуждает к самосовершенствованию и позитивному изменению буквально во всех областях жизни: спорте, политике, бизнесе, здоровье, культуре и т.д. Книга, ставшая бестселлером, основана на реальном опыте автора. Написанная легким стилем и с юмором, она рассказывает о борьбе с собственными страхами и поисками себя, своего духа. Узнайте, какую систему взаимоотношений с жизнью открыл для себя чемпион!

13. «Магический переход: путь женщины-воина», Тайша Абеляр

Настоящее имя автора — Мэриэнн Симко. Это американская писательница, антрополог, считающая себя ведьмой, сталкером и ярой последовательницей Карлоса Кастанеды. Со своим кумиром она встретилась в 19 лет, учась в университете на доктора философии. Мэриэнн вступила в его группу и сменила имя. Удивительно, что когда умер Кастанеда, ведьма покинула Лос-Анджелес и исчезла. Никто ничего с тех пор о ней не знает, есть вероятность, что она совершила ритуальный суицид. Однако, учитывая традицию поклонников Кастанеды к «стиранию личной истории» (использование псевдонимов, нежелание фотографироваться и т.д.), логичнее сделать более оптимистичный вывод: Тайша просто вновь изменила имя. Книга Абеляр – это продолжение путешествия в удивительный и чарующий мир Дона Хуана, но уже женщины-воина. Автор дает магические техники, позволяющие улучшить здоровье за счет усиления энергетики.

14. «Роза Мира», Даниил Леонидович Андреев

Д.Л. Андреев, как и многие советские писатели, подвергался критике со стороны властей. После доноса с обвинениями в создании антисоветской литературы, его осудили на 25 лет. Тюремное заключение оставило неизгладимый след, побудив Андреева к созданию необычного романа с мистическим названием «Роза Мира». Читатели и критики до сих пор ведут горячие споры, пытаясь понять, чем именно является роман – эзотерическим пророчеством или же научно-фантастическим произведением. Читать отрывок «Роза Мира» описывает вселенную с метафизической точки зрения, утверждая, что в нашем измерении постоянно идет борьба между демонами и демиургами. Ясно чувствуется личная трагедия жизни Андреева (в образе Сталина ему виделся Антихрист). Автор заявляет, что в будущем зародится совершенно новая интеррелигия, которая объединит в себе другие верования. Эта единая для всех вера станет связующим звеном для всего человечества. Изобилующее специфическими терминами произведение покажется слишком сложным тем, кто лишь поверхностно знакомом с эзотерикой и историей христианства. Не стоит советовать эту книгу подросткам, поскольку «Роза Мира» гораздо понятнее людям с широким культурным кругозором и жизненным опытом, которого недостает юному читателю.

15. «Опыт дурака, или Ключ к прозрению (Как избавиться от очков)», Мирзакарим Норбеков

Мирзакарим Санакулович Норбеков – узбекский писатель и популяризатор альтернативной медицины, известный современным поклонникам эзотерики. В своем труде «Опыт дурака, или Ключ к прозрению» Норбеков делится с нами личной историей преодоления тяжелого недуга. Книга представляет собой сборник советов, которые позволят выработать в себе неиссякаемый источник оптимизма. Именно правильный настрой, по мнению Норбекова, играет важную роль не только в укреплении здоровья, но и в достижении успеха как на личном фронте, так и в работе. Читать отрывок «Опыт дурака» – хлесткое произведение, полное сарказма и обидных сравнений, с помощью которых автор мотивирует читателя перестать ныть и начать жить. Последоваели и родственники Норбекова нередко проводят курсы наставничества, основываясь на работах Мирзакарима. Однако будем откровенны: Норбеков человек неординарный и... как бы помягче выразиться...склонный к патриархальным замашкам, что не особо вписывается в систему ценностей деловых женщин современного мира. Впрочем, никто не говорил, что читатель обязан воспринимать писателей как истину в последней инстанции, безвольно позволяя авторам формировать его менталитет и характер. Каждый сам решает, какие постулаты принять, а какие лучше обойти стороной. Согласны? Стремление к новым знаниям – вот что отличает человека от животных. Неутомимая жажда познания осуждалась в определенные этапы истории и лишь узкий круг людей мог получить доступ к литературе, раскрывающей тайны бытия. Однако теперь каждый из нас волен изучать интересные ему книги, будь то эзотерика или квантовая физика. Загляните в эту подборку и найдете еще немало полезных книг, которые помогут начать новую жизнь. Пускай приобретенные вами знания сделают вашу жизнь лучше, наполнив ее счастьем, смыслом и любовью.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_luchshih_knig_po_ezoterike/
© miridei.com

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit


Į viršų