APSKAIČIUOTI ŽVAIGŽDŽIŲ-ŽEMĖS VIENINGO ŽMOGAUS ENERGETINIŲ KŪNŲ SKAIČIUS IR IŠŠIFRUOTI ENERGIJAS PAGAL DIDŽIUOSIUS ARKANUS.

[/center]
ŠITAS INSTRUMENTAS SKIRTAS atstatumui(restavracijei) pavekslu pavadinimu "ŽMOGUS, ŽVAIGŽDĖ-ŽEMĖ, daugiamatė, daugialypė, daugialypė, šviesą nešanti būtybė, slepianti ABSOLIUČIO sąmonę" (kuri yra ji pati, ji pati)
SKIRTA HARMONINGAM SUDERINIMUI SU AUKŠTO DAŽNIO ENERGIJOMIS, ATEINANČIOMIS IŠ NEATSKLEISTŲ PRADŲ.
Šiuo metu į Žemę intensyviai plūstančios grynosios aukšto dažnio šviesos energijos iš Neatskleistos iniciatyvos veikiamos šviesos aukštesniųjų serafimų (7, 8) ir dieviškosios energijos kūnų (9, 10, 11) suaktyvėjimo vieningame žmoguje iki 08: 08 yra laiko, ši informacija padės žmonėms prisitaikyti prie atsiveriančių šviesos grūdelių (kodų) jų DNA

Paskaičiuoti ŽVAIGŽDŽIŲ SUSIVIENIJIMO ŽMONIŲ ENERGIJOS KŪNŲ NUMERIUS IR ENERGIJOS IŠVADAS TARO SENŲJŲ ARKANŲ SANDORIUOSE

NORĖDAMI APSKAIČIUOTI SAVO SKAITMENINIUS KODUS, TIESIOG PAKEISKITE "PAVYZDYJE" PATEIKTUS SKAIČIUS SAVAIS.
Gauta informacija yra sudedamosios dalys vidinės alchemijos procesui įjungti (t. y. visų rūšių energetinių vienetų, įgytų evoliucijos metu Dvasios=Sąmonės absoliuto=Šviesos kibirkšties, kuri kūno ląstelėse pasireiškia kaip Gyvybės Dvasia, nešanti savyje besąlygišką meilę, transformacijai, žmogaus sieloje pasireiškia kaip besąlygiškos meilės Dvasia, slepianti savyje Gyvybės Dvasią. Žmoguje ji pasireiškia kaip žmogiškumas, užuojauta, kūrybiškumas, įkvėpimas, drąsa, gera nuotaika, nuoširdumas ir kiti nuostabūs charakterio bruožai.)

daugiau informacijos apie skaičių interpretaciją rasite mūsų svetainėje.
+
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Pavyzdys 1980.08.12.(rugpjūčio.12)
1-Eterinis Žvaigždės-Žemės energijos-informacijos daugiamatės būtybės apvalkalas yra visos datos skaičių suma=12.08.1980= 29=11
1.
XI.Galia

2. Materialioji-energetinė forma-fizinis žmogaus kūnas-

Jis atitinka bendrą gimimo metų skaičių
1980=18
2.
XYIII.Mėnulis

3.Organizmo materialinė-energetinė substancija (DNR grandinės, nešančios visų Dvasios įsikūnijimų materijos pavidaluose informaciją-energiją + Žemės protėvių giminės medžio energija) - atitinka gimimo metų skaičių sumą (tik čia skaičiuojant visi skaičiai sumuojami nuo 1 iki 9):1980=18=9 ir gimimo dienos ir mėnesio skaičių sumą:12=3+8 (mėnesio skaičius) = bendra suma =11=2.
3.
II.Žynė (Papessa)

4. Subtilusis Sielos apvalkalas, esantis organizmo materijoje, nešiojantis savyje planetines energijas su jose paslėptu kosminės šviesos grūdo potencialais (moterims daugiausia energijų iš moteriškų įsikūnijimų, jos atsispindi per visas moteris, vyrams - iš vyrų ir atsispindi per vyrus), pasireiškiantis pirmuoju gimimo dienos skaičiumi 1.
4.
I.Magas

5. neatskleisto potencialo energetinis kūnas - Šviesos kibirkštis = Atma = Absoliuto sąmonė = Gyvybės Dvasia - Meilė, k
uri yra kūne, dieviškoje širdyje.
Išreiškiama gimimo dienos pirmojo ir antrojo skaičiaus suma - 12=1+2=3
5.
III.Imperatorienė

6.Aukščiausia (antroji) Sielos dalis, turinti savyje kosminę (žvaigždinę, galaktinę, visuotinę, visų žvaigždynų) energiją, esančią už fizinio žmogaus pavidalo ribų,
pasireiškia per gimimo dienos skaičius (pirmasis + antrasis) ir gimimo mėnesio skaičius 8+1+2=11.

6.
XI.Galia
Paaiškinimas:
Moterų aukštesnioji sielos dalis neša daugiausia vyriškos energijos ir reiškiasi projektuodama tokias pat energijas į fiziką per visus vyriškus pavidalus, pradedant tėvu.
Vyrų aukštesnioji sielos dalis neša daugiausia moterišką energiją ir fizikoje pasireiškia per identiškus žemiškus moteriškus pavidalus, pradedant motina (čia veikia kosminis sielos veidrodinio atspindžio dėsnis - patinka jums tai ar ne.
Tai, ką matote išorėje, yra paslėpta jūsų pasąmonėje).
Kai žmogus prisimena savo gimtadienio numerius (mato juos kaip numerius ant automobilių ar tiesiog, tada protas yra susijęs su išminties ir energijos patirtimi, kuri saugoma jo aukštesniuose energetiniuose žvaigždžių kūnuose).

7. Absoliutas Gyvybės - Meilės - Dvasios Valios apvalkalas,
jungiantis pirmąją ir antrąją sielos dalis, išreiškia save skaičiumi, sudaromu iš didžiųjų arkanų skaičiaus atėmus gimimo metų skaičių - 22. Šiuo atveju gimimo metų data - (22-18=4).
7
I Y.Imperatorius

8.Žvaigždžių-Žemės energetinis kūnas- Kosminių protėvių medžio kiautas pasireiškia vienu skaičiumi,
kai iš arkano skaičiaus 22 atimama mėnesio ir gimimo dienos (11) suma =11.
8.
XI.Galia

9.Aura - energetinis kūnas - visų energetinių kūnų spinduliavimo apvalkalas
= Sielų apvalkalai - pasireiškia per vieną visų esamų Arkanų skaičių: (visi 8 skaičiai).
11+18+2+1+3+11+4+11= 61=7
9.
YII.Karieta


10. Dangiškojo žmogaus apvalkalas-energetinis kūnas, spinduliuojamas per vieningą visų devynių apvalkalų
skaičių ir +skaitmuo 9 (paslėptas Neatskleistos pradžios energijų potencialas + vieningas skaičius).
Visi spinduliavimo apvalkalai =7+9=16
10.
XYI.Bokštas

11.Vieningos Energijos-Informacijos Žvaigždės-Žemės Žmogaus Dieviškasis Kūnas, nešiojantis savyje Šviesos kibirkštį-Absoliuto Sąmonę=Gyvenimo-Meilės Dvasią=Mirtingąjį Pirminį Energo Žmogų, Adomą Kadmo
ną.
Spinduliuojama skaičiumi, gautu atimant iš
skaičius Dangiškojo žmogaus kiautas-energo kūnas (16)
arkanų skaičius - 22 ir
Mes gauname vieno dieviškojo Kūno skaičių iš vieno Energo Žmogaus Neatskleisto Kūno.
16-22=-6
11.
YI.Įsimylėjėliai

Taro didžiųjų arkanų knygą sudaro 22 simbolinės kortos.
0.(XXII.)Kvailys (juokdarys)
I.Magas
II.Žynė (Papessa)
III.Imperatorienė
IV.Imperatorius
V.Žynys (Hierofantas)
VI.Įsimylėjėliai
VII.Karieta
VIII.Justice (Teisingumas)
IX.Atsiskyrėlis
X.Laimės ratas
XI.Galia
XII.Pakaruoklis
XIII.Mirtis
XIV.Saikingumas, pusiausvyra
XV.Velnias
XVI.Bokštas
XVII.Žvaigždė
XVIII.Mėnulis
XIX.Saulė
XX.Nuosprendis, teismas
XXI.Taika, Pasaulis

visų žinomų žinių ir asmeninės Angelo patirties sintezė.
įrašė Lea Mäile Aumiene
vertimas:Rasa Urbonienė

дополнительно из книги BÙRIAME RAIDERIO-WAITO KORTOMIS


0(22) korta JUOKDARYS (KVAILYS)


Senasis pavadinimas: Krokodilas.
Archetipas. uaikos.
Vieta malkoje: 0 orba XXf arkana.
Astrologine reikšme: Oro efementos; hrGino ylaneto (dOngOus Die- HOs).
Kabalistinis atitikmuo: raide Aleu.
Kelias Sefirot medyje: 11 — Keter — Čokmocfi.


jaunuolio negalima laikyti kvailiu. Juolab, kad jaunuolio nešama lazda reis“kia patirt). Tiesa, ši patirtis dar nera didel0, tat greičiau informacija, kuriq turi jaunuolis, tačiau dar nemoka ja tinkamai pasinaudoti.
Geltona spalva piešindlio fone — ryšys su aukščiausiomis sferomis, nušvitimo, taip pat oro stichijos simbolis. Melyna, žydra spalvos reiškia pasqmon9. Kalnai — tai kliutys, pavojai. Tolumoje baltuojantis sniegas rodo, koks šaltas ir abejingas Ura jaunuol¡ supantis pasaulis. Balta saule
— qyvenimo šaltinis, aukščiausias protas. Apskritimai ant juokdario apda- ro simbolizuoja Sefirot medžio seliras. Aštuoni stipinai apskritimr¡ viduje Auksines aušros ordino sistemoje simbolizuoja dvasiq. Juokdarys tasme- nina gimimq, pirmuosius žingsnius, kai dar ndra patirties ir žiniq, o pasiti- kima tik savo instinktais bei pojiičiais.
Juokdarys atitinka Urano planetq, Vandenio zenklq, oro stichijq. ’kar pirmoji iš keturi9 karmini9 korta.


[b]1 ARKANAS
MAGAS
Senieji pavadinimai: Fokusinin Nos, Magas, Burtininkas.
Archetipas: kurêjas, dangiśkasis tèuGis. Vieta malkoje: I G rkG no.
Astrologinö reiks”mò: MerkurJus (minties ir bendrauimo dieuas}, oro stichijo.
Kabalistinis atitikmuo: roidê Bet.
Kelias Sefirot medpje: î 2 — Keter — Benach.

arkana — MAGAS. Kortoje vaizduojamas jaunuolis pakölęs dešinę lranką viršq. Pakelta ranka simbolizuoja žemiško prado ryšj su kos- mosu ir amžinybe. Balti mago marškiniai rodo jo ketinimq iyrumą, rau- dona toga — iniciatyvą, aktyvumą. Magas apsijuosęs diržu, kuri sudaro dvi susivijusios qyvatés, kandanćios sau uodegas. Tai — amžinybês simbolis, be to, qyvatö yra ir dievo Merkurijaus simbolis. Apskritimas simbolizuoja
amžiną gamtos ciklą. Geltona spalva kortoje — tai oro stichijos spalva.
Kadangi Merkurijus kaip mitologinis personažas ir astrolo9inis simbo- lis asmenina bendravimą, smalsumą, draugiškumą, trip pat informaciją ir jos gaVimą, magas pasižymi raiškia kalba, gabumais ezoteriniams moks- lams, 9ebéjimu iśkviesti aukščiausias jögas, transformuoti jas j materials 1ygmen¡. Virš mago golvos — begalybös simbolis lemniskatò. Tai ryšys su amžinybe, taip pat dievo ir źmogaus ryš9s. Priešais magą stovi stalas, ant


I.MAGAS


kurio keturiq stichijq, atitinkančiq ir keturias Mažijjq arkanq mostis, sim- boliai. Kvadratinis stalas simbolizuoja materialumą.
Magas moka materializuoti viską, ką gauna iš aplinkos. Jis jau moka naudotis tuo, ką jam daUò gamta, bent jau mokosi tuo naudotis. Kortoje paVaizduotos keturios priemonòs, naudojamos ¡vairioms apeigoms atlikti. Pirmiausia, tal tauré — imlioji moteriškoji sfera, vandens stichija. Aplink ją sudöti kardas (mintys, intelektas, żodis, mokêjimas bendrauti, qreitis, dinamika, sunkumai, drąsa, žmogaus ketinimai ir agresija — oro stichija), skeptras (valia, valdžia, veiksmai, dinamika, vyriškasis pradas — uqnies stichija) ir moneta (materialiniai poreikiai, noras žinias panaudoti savo tikslams — žemês stichija). Skeptras, taurò, kardas ir moneta ant maqo stalo rodo, kad jis moka naudotis ir valdyti visas šias stichijas savo tiks- lams pasiekti. Lazdos laik9mas virš galvos — mokéjimas gauti informaciją iś dievo ir perduoti ją žemę.
Magas yra tarpininkas tarp dangaus ir źemés. Baltos lelijos šalia mago rodo jo minčiq iyrumą, tyras užmačias, raudonos rožôs — dieviškos meilös simbolis. Korta jasmenina pažinimą ir gavimą aktyvios vyriškosios enerqi- jos. Jos déka mes galime pasiekti aktyvp rezultatą.


II.ARKANAS
ŽYNÊ


Senasis pavadinimas: śuentyklos uartai — okultinis mokslas ant Izidês
šuentyklos slenksčio; popiežè.
Archetfpas: moteriśkumo misterija, nekalta mergelê, duosínè nuotako
ir motino.
Vieta malkoje: JJ arkana.
Astrolo9inò reikšmé: Mènulis (medžiokíés, skoistumo ir nekoltybês
deiuê Di0nø).
Kabalistinis atitikmuo: raidê G imel.
Kelias Sefirot medyje: IN —— Keter — Tiferet.

II.arkanas — ŻYNÈ. Izidó, moteris, sedinti tarp dviejq kolonq, jos vei- ldą dengia šydas. Popiežò — tai protingoji mergelé Joana (legenda pasakoja, kad Viena mergaitó vardu Joana augo Uyrq vienuolyne, vòliau ją netgi išrinko popiežiumi. Tačiau kai ji pastojo ir visi pamatò, kad ji mo- teris, ją nuvertö nuo sosto; nuo to laiko buvo ¡vestas toks ritualas: prieś jśventinant i r piežius pretendentas sodinamas ant kêdòs be duqno, kad
butq jsitikinta jo vyris“kumu).
Śi korta Taro globêja. Žynô jasmenina pasyvumą, moterišką ener- getiką, simbolizuoja paslaptj, uždarumą. Kadangi ji pasižymi ptiikia intui- cija, galima teigti, jog turi tiesioginj ryšj su dievu. Žynes kar(iną sudaro du pusmênuliai, simbolizuojantys skaistybę, o mónulio pilnatis rodo buties cikliskumą.

Karüna ir śydas — žinią simbolis. Mónulio pjautuvas simbolizuoja žmo- gaus sielQ, atsisakymą aistrp. Kryžius ant krutinòs — egiptiečiq vyriško ir moteriško prado jungtis. Ant lefts žynó laiko Torą — ritini su penkiaknygòs tekstu apie visatos sandarą.
Zynö södi soste tarp dviejq kolonq — juodos ir baltos. Rios kolonos
— tai šviesos ir tamsos, vyriškumo ir moteriškumo pradai, kurie rodo, jog nebüna gório be blogio, o šalia blogio visada yra gêris. B (Bochaz) ir J (Jochin) kolonos buvo pastatytos statant Saliamono rñmus. Kitas kolonq pavadinimas šventyklos vartai. Turima mintyje Saliamono šventykla. Kolonos rodo priešingybiq pusiausvyrą. Taigi žyné memo neišskiria, viską ir visus vertina vienodai objekyviai, neteikia niekam pirmenybôs, pabróž- dama, kad dvi priešinqybòs egzistuos amžinai.
Tarp koloną esanti sunki užuolaida — tai uždanga, sauganti žynós pa- slaptis nuo nepašvęstqjq. Užuolaidos siuviniai su palmës šakomis — tai vyris'kojo prado simbolis, o granatmedžio vaisiai simbolizuoja moteriškąj¡ (vaisingumo) pradą. Źynò jkÛnija pasyvqj) moteriškąjj pradą — kantrybę ir pasiryžimą paklusti aukštesnei valdančiai jô9ai, źyné tarsi sako, kad vis- kam ateina sagas laikas. Ji nesikiša ) jv9kiq raidą, o jsiklauso j vidin} balsą. Žynós užduotis — laukti impulso iš išorós ar vidaus. Ji niekada pati nero- do inicia os. Mònulio śviesa neryški, bet prasiskverbianti ) tamsiausius kampus, tai galimybò sužinoti pačias slapčiausias paslaptis. Žynô moko pasyvumo: kantrybés ir laukimo. Viskas ateis savo laiku. Tai rytq filosofija: gyventi harmoningai su gamta, plaukti pasroviui ir pasitikòti savo vidiniu balsu, kuris pasakys, kada bus tinkamas laikas.
Korta ¡asmenina moteriśkojo prado, pasyios energijos priòmimą ir supratimą ją esant savyje, taip pat ji jtvirtina tolerancijos principą ir taî, jog neqalima trukdyti }ykiams. Pasak daugelio taiolog9, iškritusi burimo pradźioje Žynês arkana neleidžia burti.


III. ARKANAS
IMPERATORÊ


Senasis pavadinimas: ízidd — Iran ija.
Archetipas: Mołina Gamta, Dangaus ir Žemês dukra.
Vieta malkoje: Ill arkana.
Astrologinò reikšmé: Genere (meilès ir jausm q deiuê); brendimo lai- kotarpis.
Kabalistinis atitikmuo: roidë Dalet.
Kelias Sefirot medyje: 14 — Čochmach ir Binucfi.

III. arkana — IMPERATORE (VALDOVE). Žydinćio sodo viduryje sédi valdové. Jos karüną puošia 12 žvaigždžip, t.y. 12 zodia-
ko ženklq. Jai pavaldi dangiška gamta, ji simbolizuoja dangiśką išmintj. Valdovòs rankose matomas karališkasis skeptras — tai valdžios simbolis. Rutulys ant skeptro simbolizuoja zemôs rutuli, taigi ir valdžią, jtaką mate- rialiam pasauliui; kartu jis bra ir Veneros simbolis. | valdovòs kròslQ atrem- tas birdies formos skydas, kuriame ¡spaustas Veneros astrologinis ženklas. Skydas ir Venera simbolizuoja taikingumą, meilę, grožj, rüpinimąsi. Tie simboliai yra ir ant valdovês suknelös. Sodas — tai rojaus simoblis. Me- džiai, kviečiai, gòlòs simbolizuoja auqimą ir derlingumą.
Valdovò — tai materialus žmogaus pasaulis. Ji simbolizuoja moterišką pradą — viską, kas naturalu ir gamtos Srlkurta. Visos aptakios formos rodo begalin¡ ciklą. ValdoUés užduotis — sukurti kaźką naujo, taip pat gimdy- ti, auginti ir išlaikyti, išsaugoti. Tai rodo artimą ryšj su vaikais. Valdovò
pataria priimti save toki, koks esi, pasikliauti likimu, is”likti ramiam bet kokiomis aplinkybémis. Skaičius 3 simbolizuoja Śventqją Trejybę, trimatç erdvę, šis skaičius „atsako“ uź visapusišką domejimąsi, saves )vertinimą, küniškus poreikius, stabilumą ir iproćius.


IY. ARKANAS
IMPERATORIUS


Senasis pavadinimas: k:ubo formos akmuo, Ozyris.
Archetipas: tèoas, kontroliuojantis pasaul¡.
Vieta malkoje: W orkana.
Astrologinò reikšme: auinas; pauasaris — smarkous augimo ir ueiksmą
øtnøujinimo metas.
Kabalistinis atitikmuo: roidê Cue.
Kelias Sefirot medyje: 15 = Čochmoch — TiJeret.

IY. arkana — IMPERATORIUS (VALDOVAS). Soste sêdi vyras. Sostas papuoštas avinq galvomis — tai Marso planetos îr astro-
loginio Avino źenklo simbolis.
Raudona mantija ir raudonas dangus — taip pat Marso ir ugnies stichi- jos simbolis; egiptietiškas kryžius simbolizuoja qyvenimq, Żemôs rutull.
lmperatorius, jeigu Uertintume s“ios kortos ir DII arkanos Imperatoròs santykj, — tai vyras, tóvas, sutuoktinis (kaip jau buvo minòta aukśčiau, Imperatorés korta reiškia motiną, Valdovę ir simbolizuoja moteriškumą), ramstis namuose, finansiniuose reikaluose, bendruose planuose. Jis yra šeimininkas, valdovas, kartais net diktatorius, Valdžios, lstatymoir tvarkos jsikíinijimas.

Y.ARKANAS
POPIEŽIUS


Senasis pavadinimas. ro/antas.

Arkanos śeimininkas, Arnžinybés magas, Hie-

AfChetipas: Dieuo oietininkas, šuentasis, Mokytojas.
Vieta malkoje: V arkana.
stroloqinö reikšmê: Jautis. Kabalistinis atîtikmuo: raidé Vau.
KelläS Sefİ£ot medyje: 7 6 — Čochmach ir Čezet.

Haryana — POPIEŽIUS, HIEROFANTAS (PIRMASIS ŠVENTIKAS).

Kortoje

vaizduojamas pirmasis šventikas apsirengęs popiežiaus

tiara soste tarp dviejq kolonq laiminantis du keliautojus. Keliautojas tarn- SiMİS rübais — sielos, kuri drug keliaUo po pasaulj, simbolis, tai panašu j biblin¡ stink paklydòlj. Keliautojas šviesiais rübais — tai siela, kuri ką tik pradêjo saUo kelią, nepatyrusi, nesutepta, jos poelgiai nenuspêjami.
Jeiqu Imperatorius — materiaİios valdźios atstovas, tai Popiežius ats-
tovauja dvasinei valdžiai. Popiežius jtraukia j dvasinj pasaulj, paguodžia, išklauso, nukreipia, duoda patarimą, palaimina prieś kelionę. Jj galima laikyti netiesioginiu globeju tq, kuriq profesija susijusi su bendravimu su žmonemis.
Krikščionybóje jo jvaizdis ar tİmas Nikolajui Stebukladariui (dvasinin- ktli, iśklausančiam išpažintis).

YI.
|SIMYLÊJÊLIAI


Senasis pavadinimas: Du keliai.
Archetipas: pasirinkimas, Erotas.
Vieta malkoje: VI arkano.
Astrologinó reikšmò: Duynioi.
Kabalistinis atitikmuo: raidè Zain.
Kelias Siferot medyje: 1 7 — Binach — TiJeret.

YI.arkanas — }SIMYLEdELIAI. Kortoje vaizduojami vyras ir mote- Aris. Virš jq sklando arkangelas Rafaelis. Pasak legendos, bïitent
Rafaelis atneśó karaliui Saliamonui stebuklingą žiedq su isgraviruota jame visagale šešiakampe žvaigžde, o Saliamonas naudojo šl žiedą ir simbol} demonams valdyti.
Už ¡simylòjóliq— Görio ir Blogio pažinimo medis su penkiais raudonais obuoliais, t.y, penkiais pažinimo keliais, kuriuos suprantame kaip Univer- sumo pažinimo kelius. Görio pažinimo medis, pasak Biblijos Buties km- gos, bra ypatingas medis, kur¡ Dievas pasodino Edeno sodo viduryje. Jis
simbolizuoja pažinimą, ypač etin¡, gebéjimą tinkamai pasirinkti tarp Gório
ir Blogio. Už vyro nugaros ma ti qyvenimo medis su 12 ugniniq trilapiq íapq, simbolizuojanćip Zodiako ienklus.
Atkreiptinas dèmesys tai, kad moters àvilgsnis nukreiptas ¡ arkangelą Rafaelj, o vyro žvilgsnis — moterj. Neveltui laikoma, kad angelo balsą gali išgirsti tik moteris.

YII.ARKANAS
VEZIMAS


Senasis pavadinimas: Ozyrio uežimos, Konos oeźimos. Archetipas: žygdorbiq çradźia, išeitis, istrU kimos j iśorin¡ posOul¡. Vieta malkoje: VII arkana.
Astrologinó reikšmó: Vèźys.
Kabalistinis atitikmuo: roide Chef.
Kelias Sefirot medyje: 18 —— Binoch ir Geburach.

YII.arkana - VEZIMAS (KOVOS VEZIMAS). Kortoje pavaiz- 1 Łduotas vežikas, važiuojantis vežimu, traukiamu sfinks9. Bal-
tas sfinksas simbolizuoja gòrio enerqiją, juodas — griaunanćią energiją, neužtikrintumą, visa Lai, kas trukdo pasiekti tikslą. Sfinksas — šventosios iśminties ir paslapties sau9otojas, palaikantis harmoniją tarp aktyvios ir pasyvios energijos. Vežimo baldakimas išsiuvinòtas źUaiQźdÔliiİS, Simbo- lizuojančiomis kosmosą. Veźimo priekyje — tantrinis simbolis, reiškiantis didžiulę kurianćiąją energiją. Ant vežiko pečiq — akmenys Urimas ir Turi- mas, leidžiantys suprasti bet kurią kalbą. Vežiko diržas išpuoštas Zodiako ženklais ir 12 šventqjt¡ akmenr .
ii korta — tai pradžia kelionós, vedančios naujo tikslo link. Baltasis sfinksas simbolizuoja aiškumą, tyrumą, gerumą, visą teigiamybę ir energi- ją. Juodasis sfinksas jktinija griaunančiq energiją, jêgas, stabdančias vys- tymąsi, progresą ir kelionę tikslo link. Atkreiptinas démesys svarbq aspek- tą: Uežikas bando suValdyti abi šias priešingas jògas, priešingas energijas.

T‘aigi pergalò neateina lenqvai. Si korta reiškia pergalę, bet tik tada, jei sugebósime atsispirti pagundoms, kuriq gausa atsiras priklatisomai nuo siekiamo tikslo didingumo. Miestas už nu9aros — tai jau užkariautas mies- tas. KOrta rodo, kad bus isvyku„ kraustymasis, kelionö j kitą šalj.
Tiesa, anksčiau šioje kortoje buvo vaizduojamas karstas, paskui kur}
òjo tr9s verkianćios moterys, Îodòl Vezimas kartais Kali rodyti, kad bus laidotuvós (nors to sakyti klientui negalima). Jeigu iśkrito ši korta, visada bus konfliktas tarp šeimos ir karjeros, savęs realizacijos.

YIII.ARKANAS
TEISINGUMAS

Senasis pavadinimas: Temidé, uarstyklès ir kordas, Telsin9umas, Tie-
sos aldouo dukte.
Archetipas: likimDS.

Vieta malkoje: Xí orkäno (atkreiçtinos dêmes9s,
kortos padétis malkoje yra VUl).
AstroloQlnê reiksmó: SOOFSÎÿ klès, Jupiteris/Morses,

Kabalistinis atitikmuo: rGiidê kamed.

had tradiciné śios

\/enero suarstyklè-

Kelias Sefirot medyje: 22 —— Geburoch (C Ø U Fä a sha Pachad)
ref.

ir TeJe-

YIII. arkana — TEISINGUMAS. Kortoje pavaizduota moter is soste ltarp dviejq kolonq, su kalaviju, simbolizuojančiu tress, Uienoje
rankoje ir svarsJklómis, kurios simbolizuoja harmoniją, kitoje. Moteris
jasmenina nešalis“kumą. Ćia paUäizduota teisingumo deivó Dike, Temidós dukte. Jos akys neužriśtos, nes ji reiškia dievišką teisingumą, o jİS UiSkQ mato. Teisinqumo deivó gali pati daritİ išvadas apie tai, kms QESM İ£ kãs
bloga.
Moteris sòdi tarp dViejq kolonq, kuriq viena simbolizuoja gallestingu-
mą, o antra — Qriežtą atpİldą arba bausmę. Viena kolona reiškia Jan, kita

In enerQiją. Tarp kolonq esanti użdanga reiśkia matoma, nuo to, kas nematoma

Svarstyklós moters rankose — tai pusiausvyra. Vis dölto, net ir mažiau- sias pükelis gali atsverti svarstykliq lökštę, todél svarbu atminti, jog visi
veiksmai bus pasverti. Kalavijas — tai ginklas, valdžia, jstatymas, baus- mes, qriežto atpildo simbolis. Iškeltas i virsq kalavijas rodo, jog baudžia-
masis telsingumas apsaugo górj ir baudžia blogl. Svarstyklês ir kalavijas
— dvilype teisingumo esmò, tikslumas ir griežtumas, dvasios pusiausvyros simbolis.
S“i korta yra racionalaus, loginio mąstymo korta. Kalavijas ir svarsty- klós reiškia, kad reikia pasverti esamas aplinkybes. Kolonos parodo susi- dariusiq aplinkybiq puses, kurias bütina atsižvelgti. Bükite sąžiningi patys sau. Antroji karminê korta.IX.ARKANAS -ATSISKYRÉLIS (VIENUOLIS)

Senasis pavadinimas: Pakabinama lemya, Pasaulio bolso moyos. Archetipas: uidinis uedlys, menas iśminciUS.
\/ieta malkoje: IX G rkGinG . Astroloqinè reikšmõ: Mergelê.

Kabalistinis atitikmuo: ruidè Jed.
Kelias Sefirot medyje: 20 —— Čezet (Chesed arba Gdolo)

ir TiJeref.


IX..arkana — ATSISMRÉLIS (VIENUOLIS). KOrtoje vaizduojamas
1 paq enęs žmo9us vienuolišku abitri, stoUintis ant kalno vösù- nós. Kortoje vaizduojama naktis, peizažas tamsus, bet ne niurus, tiesiog atòjo laikas pasitraukti iš aktyvios veiklos ir pradòti vidiníus apmąstymus. Atsisk9rõlis ne siiiło mums ãtsisak9ti iśorinío pasaulio, o nurodo atkreipti dömesi j vidinj pasauli. Žmogus vienuolio rubais stovi ant kalno viršiinôs (manoma, kad tai Juokdarys, ¡pusêjęs gyvenimo kelią). Pakeltoje atsisky- relio rankoje žibintas simbolizuoja proto šviesą, o žibinto viduje deganti
žUaigzdô — tarsi lukesćiq patvirtinimcs.
Žibintas simbolizuoja nuolatin) budrumQ. Śio žibinto šviesa nusviečia žmo9aus praeitj, dabarti ir ateitj. Lazda - tai vidine je9a, taisi stuburas. Padalyta i septynias dalis lazda simbolizuoja vidini žinojimą, kuris era vie- nintelis atsiskyrólio ramstis.Żibinto źvaigźdó — tai astrologinis Mergeles ženhlas, kuris reiskia tarnavimq žmOnÓtTlS. psiaustas — íšminćiaus gebò- jimas pasijusti vienam net ir triukšmingoje minioje, mokòjimas saugoti savo paslapt¡, tyleti ir veikti tyloje. Barzda ir apsiaustas simbolizuoja vyriš- to ir moterlško prado suderinamumą. Lazda taip pat rodo žinîas ir patirtl, kuriomis galima pasiremti. Be to, lazda dar yrs ir falo simbolis.
Atsiskyrélis stovi kalno viršünóje ir žiüri j horizontą, akimis aprép- damas neribotus tolius, tai rodo, jog jis puikiai mato ateit). Atsiskyrćlis parodo, kad reikia rasti savyje jògq tarn, kad pakiltum virs“ susidariusios padéties ir ramiai ją apsVarstytum. Lazda jam taip pat reikalinga ir jógoms tausoti.
Atsiskçrölis susiküprinęs, nes pavargo nuo darbq ir rupesčip, bet ra- mus. Jo akys użmerktos, kad matytp tiesos šviesą. Jam nereikalingas žemiśkas regéjimas. Jam kelią rodo vidinó birdies šUiesa. Is“minčius — tai alegorija. Si korta simbolizuoja dUasiniq turtq paiešką ir gilinimąsi vidin¡ pasauli, taip pat pusiausvyrą, atsargumą, vidin¡ susikaupimą, kai kada rodo Vienatvę ir atsiribojimą nuo qyvenimo.
Liaudyje korta dar vadinama Vienuoliu. Šioje kortoje nema ti nusi- vylimo. Atsiskyrélio vidinis susikaupimas — tai susikoncentravimas ir galu- tinio tikslo siekimas. Atsiskyròlis dòlionêje reiškia aukštą savęs kontrolia- vimo łygj. ii korta rodo, kad ga time save vertinti kaip asmenybę. Be to, ji
}pareigoja parodyti žinias ir perduoti sukauptą patirt).

X.ARKANAS
FORTUNOS RATAS


Senasis pavadinimas: SJínksas, Gyuybiniq jêgq øaldooos.
Archetipas: likirnos.
Vieta malkoje'. X ork0n0.
Astrologinê reikśmé: Juyiteris (meilès, sèkmès, klestêjimo dieuos),
ugnies stichija.
Kabalistinis atitikmuo: raidê Kqaf.
Kelias Sefirot med9je: 21 — Cezet Chesed arba Gdoí« ir Necuch.
arkana — FORTÜNOS RATAS (LAIMÉS RATAS, LIMMO HA—
ATAS). Pagrindinis simbolis — laiko rates (kalačaLra Tantroje), in ir gon rates, Qyvybós ir mirties ratas. Tankus debesys ir violetinis dangus nurodo ¡ Jupiter¡. Violetine spalva reiškia gilinimąsi i dvasinius dal9kUs, humanitarinę veiklą. Ji reiškia kauką tq, kuriems reikia pagalbos.
Neigiamos savybòs - nemokòjimas pasakyti „ne“, nemokejimas ilsé-
tis. Taip pat ši spalva duoda laiko nuovokQ, valdo sąmonę, kdo minćiq
kontrolę.
Anubis (žmogus šakalo galva), Uient iš Hermio manifestacijq, sim- bolizuoja alchemin j gyvsìdabrj, imlumą, tÕźrnq. Demonas Tifonas gyva- Us pavidalu reiškia inertiškumą. Sfinksas, tupintis rato viršuje, jasmenina energią, aktyvUiTlą. Taigi ratą sripan s gyviai — ter trys žmogaus birdies aspektaL Kairõje esanti vatê simbolizuoja naikinimą. Dešinôje esantis Anubis źiurİ ] dangp, i ji kota. Viišuje tupi sfinksas su halaviju. Jis yard
ratą, subalansuoja gõrj ir blogs bei ¡kunija likirnQ. Jis leidžia pakilti protin- giesiems ir nuverčia išpuikusiuosius.
Kortos kampuose pavaizduoti keturi Jezekilio qyvïinai arba keturi an- gełai dangiśkojo Jezekilio veiime. Ratas atitinka Levio minimą Jezekiíio regójimą (Biblija}. Be to, ratas simbolizuoja nenutrukstantl qyVenimoci- klą, bet tuo pačiu primena, kad qyvenimą sudaro ¡vairiq ciklq, keičiančiq vienas kitą, visuma. Sios keturios figtiros — tai keturios stichijos, keturi mets laikai, Zodiako ženklai. Visos figüros laiko kn9gas. Tai reiškia bü- tinumq paźinti save ir dievą, gamtos dósnius, suvokti šio pyvenimo uz- driotis bei išmokti likimo pamokas. Keturios bïitybós saugo dievo sostą. Liütas — tai pirmavimas, narsa, karališkumas, o jaritis — auka, bet Îuo pa- čiu nurodantis nepasiduoti pasaulio malonumams. Figüra žmogaus veidu
— Dievo sunus, erelis — šventoji dvasia, ji liepia žiiiròti 1 dangq ir pakilti kaip Kristui. Śiose figiirose galima ižvelqti ir keturiq evangelists simbolius. Mato simbolis — figura žmogaus galva, Jono — erelis, Morkaus — liütas, Luko — jautis.
Rato centras — tai miisq individualumas, vidinis pasaulis su bütinu atramos tašku. Bütent šioje vietoje ratas tvirtinamas ant ašies, nors ir atro- do, kad jis laisvai juda erdvòje. Išorinö rato pusò tai esamas pasaulis, su kuriuo mes nuolat kontaktuojame. Stipinaí tarsi energijos kanalai, kuriais teka vidinio „aš“ energija, Śalia besisukančio rato dar bíìdavo )sivaizduo- jama moteris, budinti ties aklai besisukančiu ratu. Taigi atsitiktinumo döka jvykiai gali pakrypti trek ¡ gerąją, tiek ir j blogąją pusę. Kartais moteris búna ne akla, o uzriśtomis akimis, tai taip pat rodo jos sprendimo atsitikti- numb. Jeigu kortoje pavaizduotos keturiq źmoniq figñros, tai reiškia, kad žmogus rato viršuje turi valdžią, o žmogaus, besileidžiančio ratu žemyn, dienos eina j pabai9ą. Amžinas rato judéjimas nesuvaldomas. Likimo ra- tas — keistas lemties ir laisvos valios derinys. Su likimu siejama judanti rato dalis, rato stebulò stabili ir simbolizuoja tress. Ant rato esančios raidés sudaro tetragramą. Tai dieUo vardas TOGA, TARO, ROTA. Ženklai ir sim- boliai ant rato kalba apie paslaptingq visatos dósniq egzistavimą.
Laimes ratas — tai gerq permaim ir gerq ženklą korta, naujo ir s‹ikmin- go ciklo ar qyvenimo pradžia, savo paties ir visko tobulinimo simbolis.
Viskas sukasi ratu, nêra nieko pastovaus, išskyrus Visatą. Tai laiko ratas. Korta kalba, kad laiko ratas atneša i šj gyvenimą naujus ¡vykius, naujus dalykus. Viskas, kas Mena, atyventa ir išeina. Laukia atsinaujinimas.


XI.arkana — JEGA (STIPRYBE).


Kortoje vaizduojama mcrgi-
Raudonos gêlés girliandoje— tai intelektas ir tarnavimas dieviskajam desniui. Mergi- no ir liútas simbolizuoja dviejq dieUiükqjq pradq koVq: tai pozityvi kurianti jôga (meilõ) ir uliski instinktai. Mergina tramdo liütq, o tai reiskia, kad
geriau yra valdyti, nei naikinti.
Amzinybós simbolis virs merginos qalvos — tai pakilimas Uirs materia-
laus pasaulio. Istuermê puosia moterj ir leidzia jai svelniai tramd9ti plešruną. Liütas nóra agresyvus, uodega pabrukta, o keturios letenos remiasi
¡ éemę. Liûtas simbolizuoja nesąmoningus instinktus bci jêgą, kuriq teks suvaldyti norint pažaboti jos griaunamqją galią. Kovojant su neigiamais veiksniais teks pasikliauti ne fizine jóga, o jausmq tVirtumu. Tai meilôs jéga, nes tik meilö gali nu9alòti nirš).
Korta rodo toki žmoQaus gyvenimą etapQ, kai tiesiog butina paźaboti savo žmoniškąsias aistras ir emocijas, taćiau tai padaryti reikia ne grubia jêga, o śvelniai, su meile ir suvokiant savo prigimtinę esmę.

XII.
PAKARUOKLIS


Senasis pavadinimas: Auka, Prieaarta, Visagaliq oanden q duosio.
Archetipas: auka, neloisue.
Vieta malkoje: XfJ ordeno.
Astrologinê reiksme: uandens elementas (Nepttino p/oneta). Kabalistinis atitikmuo: raidê Mem.
Kelias Sefirot medyje: 23 — Geburoch íGn ura, Pachad) ir Chod.

XII.arkana PAKARUOKLIS (PAKABINTASIS). Kortoje vaizduo- jamas pakaruoklis, pakabintas ant skersinio (medžio). Sker-
sinis Ura Taki kryžiaus (tai paskutine skandinavq abeceles raide) formos. Korta rodo išrinktuosius (karališkuosius asmenis). Izraelyje T tatuiruot9 ant kaktos daresi karališkieji asmenys. Taigi Tau kryžius — tat išrinktqjq ženklas.
Pakaruoklio rankos surištos už nugaros ir jis negali pakeisti esamos padeties, nors viena koja ir yra laisva. Vadinasi, žmogus priverstas peržiu- reti savo pažiuras j qyvenimq, qyvenimas ve1 jj grqžina prie tq pačiq tikslq ir idealq, nuo ktiriq jis nusisuko. Vaito Taro korta malkoje pakaruoklis pakabintas už dešines kojos, o ankstesndse, pavyzdžiui, Marselio Taro, jis pakabintas už kaires kojos, jam is kišeniq krinta piniqai. Tri siejama SU Judo išdavyste ir su išdavyste bendrai. Viduramžiais taip kabindavo Vagis ir išdavikus. Be to, žmogaus kaire puse „atsakinga“ už intuicijq, todel pakaruoklio pakabinimas už kaires kojos rodo, jog mes savo intuicijQ uždarome, tarsi „pakabiname“, net patys to nežinodami, nesqmoningai.
„Isdavikas“ — dar vienas kortos pavadinimas.
Pakaruoklio tiek rankq, tiek koji paddtys suformuoja trikampius. Tai, kad kikampis apverstas (kojq padetis) — menulio ženklas, taip pat mote- riškojo prado simbolis, simbolizuoja vaisin9umq, lietq, didziqjq motinq (In ženklas).
Korta taip pat reiškia ¡vairias baimes (mirties, vienatvfis baim9), tikslo neturejimQ, kliutis. Pats procesas turi krypti požiuriq pakeitimo link: bu- tina rasti savo tikslus, nugaleti baimes, suprasti jq priežastis. Tat susij9 su
„vidimo vaiku“, šis procesas visada ilgas, jis reikalauja pasiruošimo paau- koti tai, kas anksčiau buvo brangu. Štai kodel ši korta kalba apie aukq. Kilni šios kortos reikšme — žmo9aus aukojimasis del kitq.
Be to, trikampis (už nugaros sudetos rankos sudaro trikampi, kurio smaigalys nukreiptas ¡ viršq) suteikia galimyb9 augti, vystytis (tat vidinis augimas, ne išorinis). Tai savo idealq siekimas, veržimasis i kosmosq, aukštybes, progresas.
Pakaruoklis — žmogus, pakibqs materialiame pasaulyje, todel jam rei- kia atsi9r9žti j save, grižti prie dvasingumo. Veido išraiška nerodo skausmo ar kančios, o tik gilq susimqstymq, nes šis sunkus išbandymas — asmeninis žmogaus pasirinkimas. Kartuvdmis tapo qyVas medis, jo lapai simboli- zuoja qyvybin9 jegq, naujq galimyb9. Virve — tat ryšys su kosmosu, noras pakilti.
Spinduliai aplink pakaruoklio galvq rodo, kad žmogus supranta ar jau suprato esm9, rado išeitj iš padeties, rado teisingq keliq ir todel tarsi švyti is vidaus.
Korta rodo, kad iš pradžiq turime daug planq, aktyviai dirbame vie- noje ar kitoje sriyje, o po kurio laiko santykiai ar biznis pradeda strigti, nesisekti ir tada suprantame, kad senieji tikslai beveik nieko nereiškia, nes atdjome ne ten, kur tikejomes


XIII.
MIRTIS(TRANSFORMACIJA)


Senasis pavadinimas: Dalgis, Didžiqig permoinq uoÍkOS. Archetipas: išsiskyrimos, mirlis.
Vieta malkoje: XÎ(/ arkana.

Astrologinë reikšmô: SLOŁ/7iOnas

Kabalistinis atitikmuo: ïaidè NUT.

'odia/ro üenk/as, tapatin0ffiaS SU

Ke1ias Sefirot medyje: 24 —— Ti eret irNecach.

XIII.arkana — MIRTH. Śioje kortoje Miitis — tai pèstininko ar Ž Ž Žraitinİnko griaučiai (gali btiti su vienuollo rúbais ar riterio
šarvais). Rankoje jis laiko dalgj, lank3 su strólómİS £irba vòliavą. Dalgis ar pjautuvas primena mónulio pjautuvą, visq gamtos reiškiniq, potvyniq ir atoslñgiq simbolL Vóliava simbolizuoja tai, kms išnyksta ir vò1 atsiranda. Véliavos centre matytipenkialapè gêlô — balta mistinö rožò, kuri yra apsi-
valymo ir naujo gyvenirno simbolis.
Griaučiai su śarvais — pirmOjOir aukšćiausiojo dievo emblema, nes 9riaućirii bra kuno pagrindas. Priespauda, badas, karas, mirtis — Uisa tßi bra apokalipsòs raiteliai. Po žirgo kanopomis matyti gulin s jvaiiiÇ SOcï- aliniq ir dvasiniq s1uoksniq źmonés (dvasininkas, karalius 1r vaikas); tal
reiśkia, kad mirćiai pavaldus mist.
Plunksna ant raitelio galvos — teisinqumo deiveS Matt ženklas. PäS šią požeminio pasaulio deivę Anubis iš Likimo rato atleidêdavo miriusias
sielas. Maat ant svarstykliq dêdavo gerus ir blo9us darbus ir spręsdavo, kur siqsti sielą toliau. Plunksna buvo naudojama kaip svertas. Arklys — tai 9yvïinas, kuris pei‘nesa arba lydi sielą mîrusiqiq pasaulJ. Baİta arklio spalva reiškia atsinaujinimą, išsivalymą.
Mirtis skina visus, iśsinešdama seną ir atnes”dama naują. Viena bñ- sena pakeičiama kita, vieno etapo pabaiga suteikia qalimybę prasîdóti naujam etapui. Tolumoje matyti mirties upò, atskirianti realm pasaul¡ nuo šešéliq karalystés. Upò simbolizuoja peréjimą iš vienos bíisenos i kitą. Prie kranto stovi valtis, kuria plaukiama j kitą pasaul). Saulé tarp dvieją bokštq
— tai vartai } kitą pasauli (vartai j kitą qyvenimQ), jie skiria žemiškqj) gyve- nimą nuo nežemiškojo (mirusiqjq) pasaulio. Tai laikas, kai dingsta i nebüti visa tai, kUo venote iki ŚlOl, o jus galite büłi tik stebétojai. Tai trečioji karminé korta.

XIY.ARKANAS- NUOSEKLUMASSenasis pavadinimas: Soulês genijus, Du indoi, Susitaikymo dukra.
Archetipas: aukso uidurys, harmonija.
Vieta malkoje: NfV arkana.
Astrologinò reikšmò: Šaulys ir Mergelê, Planełos - Merkurijus ir Pro-
zerpina.
Kabalistinis atitikmuo: raidè Samech.
Kelias Sefirot medyje: 25 —— TiJeret ir Ezod.

XIY arkana — NUOSEKLUMAS (SANTURUMAS, SAIKINGUMAS).
Kortos paveiks1élyje gavaizduotas sparnuotas ange- las, rankose laikantis dvi taures ir pilantis vandenj iš Vienos tauròs i kitą Korta simbolizuoja priešybiq suvienijimą. Vanduo simbolizuoja nuolatini qyvybiniq jögq srautą gamtoje ir jq ap9taką. Viena taurö pilna Jan qy- vosios energijos, kita neyvojo vandens, In, moteriškosios energijos. Angelas vaizduojamas arena koja jbridęs vandenj, o kitą koją pastatęs ant žemês. Trip jis tarsi tiltas sujungia tas prieśin bes: žemõ — materia- lusts pasaulis ir sąmonò, vanduo — dvasingumas ir pasąmonó. Tai vidiniq ir išoriniq jêgq integracijos procesas, moteriškq ir vyriškq jôgq psichikos atstatymas, Pakaruoklio apvertimo procesas.
Tauròs angelo rankose yra auksinê ir sidabrinö, tai — Saulô ir Mönulis.
Sauló — vyriškasis pradas, Mònulis — moteriśkojo prado simbolis. Vandens perpylimas yra amžina apytaka, amźina energijos cirkuliacija visatoje. Be to, Viena taurò simbolizuoja praeitj, kita — ateitj. \/aivorykštinò srovö tarp jq yrs dabarties źmonês, kurie labiausiai nesuvokia dabarties. Viskas kar- tojasi (netgi enimiškos situacijos).
Angelo fiQñra simbolizuoja arkangelą Mykolq, laiko angelą. Balti an- gelo ríibai, ant krûtinós auksinis trikampis kvadrate — tai materialaus pa- saulio, Toros ženklas, visatos tarp dievo ir žmogaus simbolis. Trikampis kUadrate rodo dVasios jkalinimq materijoje. Taśkas angelo kaktoje — tai žmogaus siela.
Ge1es šalia angelo simbolizuoja deiUę Izidę — vaivorykštós deivę ir Saulio ženklą Zodiake. Kitoje pusdje šaia angelo ilgas delîas reiskia sai- kingumą, vieną iś keturiq Aristotelio ¡vardytq dorybiq. Beje, pasak Aris- totelio, saiko jausmas žmogui yra svarbiausias. Karfina tolrimoje rodo, kad žmogus rado saVo kelią, savo „Aš“, sUfOflTiUlavo sort naujus tikslus, tampriai susijusius su dvasia, siela, ir Uiskas bra Vienas ilgas kelias.
Si korta laiko atźvilgiu yra labai ilga, rodanti, kad procesas truks nuo
1,5 ikİ 3 mets. Žmogus eis keliu, bet neturés 9alimybiq pasukti nei ) kairç,
nei j dešinę. Korta reiškia dvasiniq ir fizirlİq jögq atnaujinimą, susitaik9mą ir prisitaikymą prie esanćios padóties. Zmogus jaučJa pusiausvyrą savo enime, taip pat ji kalba ir apie stabilumą, sąmonôs tvirtumą, gebéjimą atsilaikyti prieš bet kokj išorini poveikj. Nuoseklumas bra paskutine an- trojo septintuko korta, taî vidurinós korekcijos korta. {Pirmojo septintuko kortos bra išorinio vysÇmosi kortos. Jos reiškia vieno gyvenimo pabaigą ir greitq kito qyvonimq pradžią, kurią ’ktinija antrojo seq netuko kortos.)

XY.ARKAN
VELNIAS


Senasis pavadinimas: TiJonas, Buties
Archetipas: tamsioji pusê, gundyfnãi, blogis, nuodeme,sielos šėšėlės
Vieta malkoje: IV OFkCtRCI.
tr logiFlê reiksrnÓ: OÊ;ofã9iS.
KabaliStinis atitikrntiO' Taidé AJiO.
Kelias Sefirot rnedyje: 26 — Tiferet ir
arkana VELNIAS. v«1nias reiâkia ¡vairius trukdzİus, is kuriq iisilaisvin9 g utume qy9ybingumq tr eneı9ijq. Jis vaizduoja-
mas pusiau o2ys pusiau zmogus, milzinas su uodega, siksnosparnİO Spâl-

nais tr nedideliais r QUĞİÖIS. Tai
Jis sedi ant v'ıenos kUbO USeS.

piktoji jega arba zmogaus tamsioji pusö.

Apversta pentagrama velnio kaktoje — tai blogio zenklas, nes rodo, jog zmogaus vieta pasaulçje „apversta“. Otis simbolizuoja gaâlumq, piktnau-
seksualumos. Velnio poza tr paket-
ta desine ranka iSjuOkia âvontiko gestq, kUTl0o duodamas palaiminimas. Delno centre matyti Saturno zenklas. SatUrnas simbolizuoja stabilUmQ. Vietoj skeptro velnias rankoje laiko degil, kutİo apgaulinga sviesa zmo- nes prives pric ilugimo, bet tuo paciu tai galİ btjtİ İ£ sviesa teigiama pf S'- me. ĞikSnosp £rıiO sparnai velnio nuqaroje tai tamSOS Ç daro atributas,
reiskiantis, joq reikia issivaduoti is prietarinQOs baimes. Velnias
gtaikq dievq Punk — nosutramdomo seksualumo tr 9eismq dieva,,

Nuogi vyras ir moteris, prikaustyti prie kubo — tai silpnybòs vaizdinys,nes qrandinö simbolizuoja nelaisve ir prikíausomybę nuo kuniškq norq.

Śİt¡ žiTlO n İt rrleiIN tapo nuopolíu, o ne skrydžiu. Ji išblöso ir tapo žemiška, uždegê tarpusavio nesantaiką ir grandinòmis prikatistê prie materialaus
pasaulio. Velnias yra realybòs iškraipymas, 9yvu1is’kasis žmogaus pradas ir priklausomybó.
Setonas parodo kitq arkanq tamsiąją pusę: Magui tai juodoji magija, Żynei — dalis jos negatyvaus archetipo, Popiežiui — apsimetinòjimas šVen- tuoliu, naivuoliu, {símylòjòlíams — kova del valdžios or išsigimę tarpusavio santykiai i gryną seksq be meilòs, Teisingumui — korupcija ar nemokóji- mas pripažinti savo netiesos, klaidq. Śi korta rodo, kad mes žaidžiame su ugnimi ir turime büti labai atidüs.
Žmogus tampa tokiu, koks bra pasaulis, kuris priUerčia žmogq koUoti už egzistavimą. Tačiau reikia gebòti su šôtonu rasti bendrą kalbą, priimti už tiesą tai, kas negali büti tiesa. Śi korta psichologine prasme — tai, kas gali mus gąsdinti, miis9 susitikimas su vidiniu „Aš“, gludinćiu musk pasą- monòje. Tie tros”kimai, Stresai, iŠqyvenimai bra labai stiprüs, o kadangi jie nòra îšqyventi, sQmonò juos iśstumia j pasąmonę, bet jie niekur nedingsta. Biitent ši žmogaus dalis religijoje vadînama šötonu, šetoniškais troškimais. Tai, kas buvo draudžiama, buvo laikoma esant šötono, o ne dievo. Tai, ko mes nepripažjstame, taćiau laikome savyje, formuoja musq 9yvenimq, nulemia ateities ¡vykius.
Śi korta reiškia iśbandyrnq period ą {materialines gerovòs troškimas, paslaptinga aistra, verzimasis j komfortq). Jeigu émogus ištraukia šiq
kortą, tai rodo, kad jis akis j akj Susidùré su savo neigiamomis savybô- mis, jos tarsi nutriiko nuo grandinòs. Zmogus turi pasistengti suvokti jq prieźast¡.
Korta reiškia grynai materialiniq ir fiziniq 9ôrybiq troškimą, kartais ji kalba apie tai, kad žmogus bra savo jausmq nelaisvöje (geidulin9umas, valdžios trośkimas, vairios prikiausomybós).

XYI.ARKAN
BOKŠTAS


Senasis pavadinímas: SugriautaS 6okšŁas {Prieg/audaj, Taras, Visaga-
lio koringumo ualdo was.
Archetipas: sugriouímas, žemês drebèjimas, katostroța. Babilono pi-
ers.
Vieta malkoje: GVI orkontq.
Astrologiné reiksmò: Marsas, pfoneto — Grunts. Kabalistinis atitikmuo: rGiidê Pe.
Kelias Sefirot medyje: 27 — Hecach ir Jod.

XYI.arkana — BOKSTAS (DIEVO NAMAI). Kortoje vaizcluoja—
1mas bokštas su karúna, tačiau žaibas nugüauna viršûnq, nudaužia karuną, žaibas suardo visą statin). Vadinasi, jeigu norime pasta- Ęti naują statinj, senąji tehs nugriauti. Reihia naujo Rarkymo buds, nes senieji jau tapo VaržanĘs. Tačiau jvykiai kita ne iš žmogaus vãlİOS, O İŠ
susidariusi9 aplink9biq, žmogus tampa aplinkybi9 auka.
Bokštas siunčia žinią, kad mes mestume iššuki susidariusiai patogiai busenai. Pats bOkstÖS — jhalinimo ir apribojimo ženklas, vyri5koPrado simbolis, spro9imas reiškia judéjimą, priverstin¡ send pažiurq, stereotipy žlugimą, žaibas — dieviśkas supratimas, kiaurai matantis ir griaunantisSH- nąją Rarką. Žaibas sodo esant dievo ženklą, dievo pirśtą, o Yaitu ir nãUjãS vizijas bei galim9bes, j kurias reikia atkreipti dèmes¡. Keruna— ualdziOS simbolis, autoriteto siekirnas, uienvaldystê, musq iliuzijos. Taigi krintanti karuna reiškia iliuzijq żlugimą. Taćiau rodo busiant prośvaistei, tai pozi- tyvi energija, atsiradusi po żlugimo. Sios ugneles sirrlbolizuoja kurybinę teigiamą energiją, kuri Qimsta is” QïlOUimo. Nuo bokšto krinta dvi fiQüros. Tai reiškia, jog išorinòs griaunanćios jógos gali susidoroti sU bet kuo, bet kartu tai rungtyniavimo, besibaigianćio élugfmu, simbolis.
Korta rodo, kad artimiausiu laiku jvyks negr)žtamos, nemalonios per- mainos. Svarbu kilus pavojui sugeböti źvelgtİ jam tiesiai j Skis.Tvarka, kuri susiklostò mtisq gyvenime, jau atqyveno, esama vertybiq sístema trukdo tobuléti, iodel anksčiau ar vòliau ji bus sugriauta. Viskas gritiva žaibo dóka
— tai isikis“imas kažkokios aukštesnôs jógos, pozityvios energijos, kuri išar-
do, griauna senąsias savybes ir vertybes. Kiekvienas turime potencialą,
ir jei jo nerealizuojame, turima energija niekur nenaudojama, susidaro aplinkybês, kurios sugriauna esamą sistemą. Tačiau ài korta kalba ir apie nušvitimą tikslq, siekiq atradimą (atrandame juos patys arba btiname aplinkybiq priversti eiti j priek¡).
Atkreiptinas dömesys ¡ tai, kad nereikia atstatinòti qriuvêsip, reikia vis- ką kurti is“ naujo. Situacijos pabaiga stai9i ir labai greita. Tai konfliktas, qriíitis, egzistuojančios qyvenimo tvarkos pabaiga, didelös netektys — jeigu šalia blogos kortos, o śalia gerq — Bokštas rodo, jog „geros juostos“ laikas Nina l päbãigQ.Hi kortã ypač stİpri energetiŠkai.

XYII.ARKANAS
ŽVAIGŽDÊ


Senasis pavadinimas: Mags źnaigźdè, C‹qnpaus skíiouto duklê.
Archetipas: gyunsis uonduo, uiftis. Vieta malkoje: XVfI arkana.
Astrologinò reikšmò: Vøndenis; Soturnos, Iran us.
Kabalistinis atitikmuo: raidê Cadè (COdi).
Kełias Sefirot medyje: 28 —— NecCtch ir Ezod (‹fiezod).

XYII. arkana — Z\/AłGŹDÉ.
Tai šviesa, kuri nušviečia tamsy- Obes. Nuoga moteris kortos centre )asmenina tiesą, švarą,
Ęrus ketinimus. Rankose moteris laiho du ąsočius, iś kuriq lieja vande-
nj j telkin¡ ir ant žemös. Źemò - materijos, augimo simbolis, o telkinys simbolizuoja dvasinius dalykus, pasąmonę. Moteris pila ąj) tandem, atsiradus¡ kosmose. Vanduo simbolizuoja valančiqją enerqiją, taip pat pa- sąmonę. Jis neteka be tikslo, vyksta apytaka: kiek vandens išgaruoja, trek jo vêl gr¡žta i zemę. Vanduo, moters pilamas ) źemę, simbolizuoja mate- ria1in¡ augimą, Jon energiją. Vanduo, pilamas j vandenj, — In, moterišką enerqiją, dvasin¡ augimq. Kortoje pavaizduotas dviejq pradu — vyriškojo ir moteriškojo — sujunqimas. Po to, kai bokśtas viską suqriové, liko Ęrumas
ir dvasinó švara.
Aplink moter) mahti graži gamta, ramybó, tolumoje medyje paukštis giesmininkas Ibis, dievo Toto paukštÍs. Ibis simbolizuoja sielos gebêjimą pakilti j aukštesn¡ 1ygmen¡.

Žvaigždò — tai Vilties, atgimimo, didelës sékmòs bet kokiame darbe simbolis. Kortoje paUaízduotos viena dideló ir septynios mažos žvaigzdòs,
atitinkančios septynias ćakras. Žvaiqždó — tai vilÇs, idealai ir žinios is“ kite pasauliq. ii arkana susieta su kosmosu. Magq žUaigždó simbolizuoja pla- netq elementq ir kite gamtos jó9q vienybę, septynios mažesniosios żvaigž- dòs sudaro pjautuvą su rankena — Saturno (vandens valdovo) simbol} (Saturnas siejamas ir su ilgaamžiśkumu).
Zvaigžde simbolizuoja kosmoso ar visatos pagalbą, sodo kelią tamso- je. Didžioji žvai9ždò simbolizuoja atgimimą ir krikštą, kelią nuo žemišku-
mo prie dvasingumo. Si žvaigždó — tai susikaupimas ties dideliu tikslu. Ji išsiskiria Savo dydiiu, ryškumu. Tai išminties évaigždê, Magq simbolis. Ji
Simbqolizuoja likimo paslaptis, užrakintas septyniais užraktais.
Zvaigždò rodo non pyventi ir optimizmą. Si korta pataria — saugoki- te vilt¡. Tačiau viltis turi büti sąmoninga. Żmogus turi padaryti, ką gali, îr
„paleisti“ situaciją. Korta rodo gerą )taką aplinkiniams, gyvybinę ener9i- ją, pasitikójimą savo jêgomis, optimistinj požitir¡ l gpuenimą.Kortataip pat reiškia, kad imogus p adeda kurti savo karmQ, idêjos, kurios ateina,
labai teisingos, švarios ir palaikomos kosmoso. Taigi veiksmai, kuriq im-
Sis žmogus, duos rezultatą keleriems metams, o ir pats rezultatas bus tik
po keleriq metq (5—6 metq). Korta kalba apie teisingą kalba. Tai astrology korta.


XYIII.ARKANAS- MÊNULIS

Senasis paVadinimas:Prieb Íanda, Potuynío ir Otosîúgi t/ãłdouas. Archetipas: naktis, taMSos karalystè.
Vieta malkoje: VIII atŃäRO.
Astroloqinô reikšmö: JUUÿs, planeta /\4énu/is.
Kabalistinis atitikmuo: roidè KoJ.
Kelias Sefirot medyje: 29 = Necach ir MOlkU t.
XYIII.MÈNULłS. Svarbiausiasšios kortos bruožas

I Ž Myra aiškumo stoka. Didžiulis menulis apšviečia žemę ir upę. Mönulis yra pasąmonês, psichinią biisen q globejas. Mènulis yra ana- pusinio pasaUlİO SQUle. JİS SiBJElrlTS su vandeniu, emocijomis ir iFttUİCİ)ä, magija (moteriškas pradas). Graİk9 deivó Selena buvo burtininke, raganq
globója, todòl graikai visus užkeikimus skaitò per pilnatj.
Senovòs tãUtOS lsivaizdavo mònul) kaip jsčias, iš kuriq atsiranda 9yV9-
be. ii korta pranašauja nepastovq Qyvenimo laikotarpi. Tai netinkamas laikes rimtiems sprendimams,nes ši korta yra gana nerimästinga.Mónulis matomas nakt¡, tod‹il korta gali rodpti äUOj us, baimes, nuogąstãVİmUS.
Taćiau śi korta gali reİkstİ ir küi'ybiśkumq.
Vóžys, lipantis ) sausumą, — isejimas iš jíìros ge1mit¡, pasaulio
jos simbolis (žmonijos išéjimas iš vandens).Tai ZïTlOQäUS psichikosevoliu-

cija, išejimas ij gilios pasąmonòs

j Sąmonę. Vöźio šarvai — jØ IT1ÖtefÌãÎUSİS

apvalkalas, suteikiantis SaUQUITlO jausmą. Vis delto vêé9s — toks padaras,kuris bijo eiti j priekj lr todòl traukiasi atqal tamsiq gilumą. Suo ir vilkas, staugiantys žiuròdami i mÔnulj, simbolizuOjä ÍTiUSq proto pagimdytas bai- mes, gyvulis"kus instinktus. VilkHS — tai laukine gamta iki žmogaus atsiradi- mo (o kartu tai iudikas, Uilkolakis, priesas). Tuo tarpu s“uo — prijaukintas vilkas, reiškİantis draugą, ištikim9bę. Suts prijaukinimas rodo gebejimą
prisijaukinti ir iśnaudoti trek gamtos jögas, tiek ir must pasąmonćs je9as.


Deja, ši korta kalba apie labai lötus pokyčius judantis tai pirmyn, tai atgal).

)one pavaizduotas vóżys,

Vandens telkinys, prie kurio Çavaizduoti vôźys, vilkas ir šuo,

ter pa-sQmonós simbolis, taİp pat reiškia zmogq, ieškantj savojo „Aš“, iliuzijas. Tarp dviejq bokštq ț tolumą vingiuoja kelias, vedantis nežinią.
Bokśtai (sąmonös ir pasqmonès bokštai) skiriñ materialqj) pasaul¡ nuo
iliuzijq pasaulio, tai dangaus ir pragaro vartai.
ii korta — tai ilİljzİjq, svajoniq, kñrybiškumo simbolis.
Ji užbaigia Zo- diako ženklq cîklą. Ji atsirado ant Zuvies ir Avlno ribos, kur Zodiako ratas baiqiasi ir Uól prasideda. Ties šia riba, manoma, egzistuojanti pilka miglota ZODa yra pavojinga, ries nematyti keİio. Senovêje si korta buvo vadinama Prieblanda, ries senasis ciklas eina pabaigą, o naujasis dar nepraside- da. Manoma, žmogus nudjo per toli, kacİ galòtq pasukti ałgal. Ta miglota
zona pavojinga. Todòl viena iš kortos reikšmiq — kažkas nori

skleidžia suklaidinti,
paskalas, žmogus nelabai jsivaizduoja, käs U ksta aplinkui, nes

qyvena iliuzijomis ir slepia galvą smòlyje kaip strutis.
Korta ¡spòja elqiis atsargiaİ, iźijliai elgtis su nežinom9be — tai tas pats,
kas pasmerkti save mirčlai. Reikia stebòti, klausyti ir mokòti patyleti.

ii parošė,perspeja ,tai kaip paskutinis gilinimosi j save etapas. Ji lyginama su paros

periods prieš aus“rą, pačiu tamsiausiu nakties laiku, po kurio nušvinta aus- ra.

XIX.ARKANAS
SAULÊ


Senasis pavadinimas: Ryski šuiesa, Pasaulio ugnies uoldouos. Archetipas: diena, šuiesos karalysté.
Vieta malkoje: MX arkana. Astrologinò reikšmó: Would. Kabalistinis atitikmŁlo: raidë Reś.
Kelias Sefirot medyje: 3O — Clod ir Ezod (Jiesod).
XIX ARKANAS — SAULÉ.
Kortoje pavaizduota Saulò imogaus vei-
— tai visq dievq simbolis (Jézaus Kristaus, Buclos, Apo-
lono, kt.). Tai qyvybine jòga, kosminis pradas ir asmenybós pagrindas. Sa uI” — vyriškasis pradas, veiksmo, judôjimo energija. Tiesüs saulòs spin- dUliãİ Simbolizuoja sąmonę, Jan energiją, ak umą, banguoti spinduliai
— tai pasęmone, In energija, pasyvumas. Ir vieni, ir kiti saulòs spinduliai
spinduliaî šildo saulòqrąžas, ir śios dvi energijos leidžia joms auqti, suteikia energijos ir saugumo. Saulógrąža — tai Saulós enerqijos išraiška Žemòje, augimas, Saulós simbolis, taip pat ji simbolizuoja naujai gimusią sielą.
Kortos centre — vaikas, jojantis ant žirgo. Tai nemirtingumo, prisikeli-
rrlo Simbolis. Vaikas simbolizuoja kažko naujo pradžią, vidini9 ir išorinip jògq augimą, naujo qimimq. Nuogas vaikas — tar ketinimq, birdies tyrumas. Zirgas reiškia saulòs energiją, valdomq 9y binòs jegos, o tai, kad žirgas baltas, rodo sôkmę, likimo çaîankurną. Véłîava vaîko rankoje ir vainikas ant galvos — tai pergales, laisvös simboliai. Už vaiko nugaros esanti siena gali reikśti tiek apsaugą, trek kliiitis. Siena apsaugo žmogq nuo svetimq žUilqsniq. Bet tuo paćiu ji rodo, kad augimo 9alimybós bus susijusios su kliiitimis, kurioms iveikti reikês daug qyUybinós energijos. Šią energiją bei užsispyrimą ir simbolizuoja raudona vòliava vaiko rankoje. Raudona spat- va — tai Marso energija, energingas veikimas.
Korta reiškia šviesią perspektyvą ir teigiamą požiür). Diena simboli- zuoja sąmonę, protq (vyriškasis pradas), tačiau naudotis protu reikia labai atsakingai, Sauló reiśkia norq išsipildymą. ii korta rodo, kad jvyhiai tqsis ištisus metus.

XX.ARKANAS-
TEISMAS


Senasis pavadinimas: Mirusiqją prisikélimas, Dieuo teismas, Pirma- prodès ugnies duasia,
Archetipas: Jeniksas, lobio suradimas, iŠSiuadauimas, stebukling‹qs bu-
činys.
Vieta malkoje: arkana,

Kortos pirmajame plane matomos trijq žmoniq figuros: virus — sąmo- ne, moteris — pasąmonò, Uaikas — dvasia. Tai dangiškos Trejybds pasireiš- kimas. Moters pozoje galima jžvel i raidę L, laiko U, vyro — X. Iś šiq raidžiq susidaro žodis LUX — šUiesa.
korta rodo, kad atéjo laikas afsigręźti atgaJ ir išanalizuoti, jvcrtinti save ir savo büti Savianalizó šiuo atveju bütina. Taip put korta reiškia, kad atêjo laikas sutvarkyti visus reikalus ir pasiruošti naujai pradžiai. Tai šei- mos korta. Dêlionóje ji rodo, kad émogus turi šeimą. Taip pat ši korta gali reikšti kapiniq lankymą, paminklo statymq. Tai ketvirtoji karminò korta.

KORTOS REIKĞMÈS

Astrologiné reikšmô: uctnies
Planeta Plutonas.

(sudepinønćios Wsas kliutis) elemental.

Kabalistinis atitikmuo: raidé S in.

XX arkana — TEISMAS (PHISIKEĞIMAS). Kortoje vaizduojamas I angelas ÜUİeĞİã YİïLlSİHOSiŁls prisikelti. Ktinai kyla iś karst9 ištiestomis rankomis, nusimeta ikapes, ruošdamiesi priimti naują qyveni- mą. Lai prisikelimas ir atgimimas po mirties, kad gaiety stoti prieš Dievo
teismą,
Atgimimas — tai kartojimasis. Angelas, Dievo pasiuntinys, perduoda svarbią informaciją. Tai arkangelas Gabrielius — viešpaties jêgos jsikñni-

)trnas, skelbiantis
main q ženklas,

Paskutinio teismo dieną. Kölimasis iš mirusiqjq — pet-

reiškiantis visko pabaigą pasaulyje, perójimą iš žemiškojo pasaulio dieviškąji. Trimitas jungia dangq ir žemę, reiškia svarbios žinios skeJbimq. Véliava su kryžiumi ant tTimito stiebo (pagal s'ventą Joną) sim- bolizuoja äpOkalİpsę. Be to, veliavą su kryžiumi galima traktuoti ir kaip magiškqMarso Lvadratą

XXI.ARKANAS-PASAULIS

Senasis pavodinimas: MO9q k‹qrúncÏ, Mags uGiinikøs, Kosmosas.
Archetipas: didnyrio karünaoiixtos, uë! surastos rojus.
Vieta malkoje: XXf arkana.
Astrologinó reikšmò: Saturnas, efupiteris hung ženkle,
Kabalistinis atitikmuo: raidè.’ TOU (Tau).
Kelias Sefirot medyje: 22 — Ezod ir Malkut.

XXI.-PASAULIS (LAIKO RATAS). Śi arkana graiką atitinka pavadinimą Kosmosas, tai reiškia taika,
darna. Kosmosas gimsta iś chaoso ir po pasaulio žlugimo vôl virsta chao-
su, kad nil atsîrastq.
Kortoje vaizduojama laurą uainiko viduryje šokanti fi9ura. Laurai — tai
sekmòs ir dideliq laîmöjimą ienklas, ovalas simbolizuoja amžiną atgímimą : (kažkas baigiasi ir kartu kažkas prasideda). Kadangi ovalas tuo paćiu yra
ir vainikas, tai rodo küno ir dvasios darną, kartu tai ne tik pripaiinimo ir
darnos, bet ir moteriškumo simbolis.
Nuogas žmogus vainiko centre jasmenina gamtos tyrumą ir grozj. Zmogaus poza tokia pati kaip Pakaruoklio bet čia sąstingj keićia judò- jimas — figura šoke. Śokis — visa StlChijS susijungîmas, kartu reiskiantis ir pasaulio dinamiškum9. Žmogus sukurtas turn, kad džiaugtqsi 9yve- nîmu. Figura rankose latko du skepłrus, tai reiskia mokejimq sujungti dvi priesybes. Figiira laiko skeptrus viename lygmenyje, tai gyvybòs formą darną. Be Îo, du skeptrai reiškia norus, kurie pagaliau issipildó.
Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kortoje vaizduojama moteris, iš tikrijjq tai hermafroditas, simbolizuojantis užbaigtumą ir pusiausvyrą. Jo kiiną juosiantis violetinis šalis — Saturno simbolis.
Kortos kampuose matyti tos pačios ti9íiros kaip Fortunos rate (tauras, liütas, erelis ir žmogus). Kath jau buvo minêta aukśčiau, šios figüros sim- bolizuoja Zodiako źenklus, metq laikus, keturias stichijas.
Śi korta simbolizuoja užbaigtumą. Viską, ką sumanòte, viskas artêja jsikünijimo link, greitai ateis laikas skinti vaisius. Laukia pelnptas poilsis, darbai bai9ti, tačiau qreitai ateis laikas kurti naujus planus.
Teigiama, kad pasiekus kokiq nors laimêjimq, gali atsirasti tuśtumos jausmas ir šiuo atveju šokanti figüra vóI tampa vaisiumi gimdoje, laukian- ćiu kada vó1 atgims Juokdariu. Taigi daugiau nebêra ko mokytis, viską vainikuoja pabaiga.


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

Gfun © 2022 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos